Rukovodilac tehničkog odjeljenja (m/ž)

13 dana
Poslodavac:
Novi Jelšingrad a.d.
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
12.11.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: На основу чл.39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина „Нови Јелшинград“ дoo Бања Лука доносим

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено вријеме

РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ОДЈЕЉЕЊА - 1 извршилац


УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове: и то:

1. ВСС - машинског смјера са 3 год. rадног искуства, на истим или сличним пословима,
- Познавање енглеског језика, (напредни ниво),
- Положен возачки испит "Б" кат.,
- Рад на рачунару –напредни ниво


ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
- Посједовање вјештине аналитичког, иновативног и креативног размишљања, брзог закључивања и доношења одлука,
- Развијене способности јасног и увјерљивог изражавања идеја, планова и приједлога у писаном и говорном облику,
- Способност организације времена,
- Тактичност и умијеће преговарања,
- Склоност ка тимском раду
- Оријентисаност на резултате


Садржај посла:
- Организује, усмјерава, координише и надзире рад техничког одјељења и одсијекa производњe,
- Идентификује кључне техничке потребе и врши процјену техничких рјешења, те надгледа провођење одабраних рјешења,
- Учествује у дефинисању посебних инвестиционих планова и инвестиционог одржавања, надзире техничку реализацију истих,
- Предлаже и уводи мјере за унапређење организације, квалитета производа и услуга,
- Сарађује са пословним партнерима по питањима и проблемима техничке реализације уговорених радова, сервисирања опреме и др.,
- Координише и надзире реализацију пројеката и израђује оперативне планове,
- Oрганизује, планира и надзире реализацију радних налога,
- Извјештава директора Друштва о свом раду и раду Техничког одјељења,

Одговорности за:
- Примјену законских прописа из своје области,
- Едуковање и управљање учинком радника у техничком одјељењу,
- Реализацију пројеката,
- Спровођење мјера и процедура управљања квалитетом,
- Квалитет готових производа и услуга.

НУДИМО:
- додатне стимулације на плату
- сертиикацију


Пријаве са доказима o испуњавању услова из Огласа доставити на e-maил: Директор:

info@novijelsingrad.com

или на адресу:
„Нови Јелшинград“ д.o.o., Бранка Пердува 10A, 78 000
Бања Лука.



Na osnovu čl.39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina „Novi Jelšingrad“ doo Banja Luka donosim

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

RUKOVODILAC TEHNIČKOG ODJELJENJA - 1 izvršilac


USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove: i to:

1. VSS - mašinskog smjera sa 3 god. radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima,
- Poznavanje engleskog jezika, (napredni nivo),
- Položen vozački ispit "B" kat.,
- Rad na računaru –napredni nivo


POSEBNI USLOVI:
- Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka,
- Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku,
- Sposobnost organizacije vremena,
- Taktičnost i umijeće pregovaranja,
- Sklonost ka timskom radu
- Orijentisanost na rezultate


Sadržaj posla:
- Organizuje, usmjerava, koordiniše i nadzire rad tehničkog odjeljenja i odsijeka proizvodnje,
- Identifikuje ključne tehničke potrebe i vrši procjenu tehničkih rješenja, te nadgleda provođenje odabranih rješenja,
- Učestvuje u definisanju posebnih investicionih planova i investicionog održavanja, nadzire tehničku realizaciju istih,
- Predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije, kvaliteta proizvoda i usluga,
- Sarađuje sa poslovnim partnerima po pitanjima i problemima tehničke realizacije ugovorenih radova, servisiranja opreme i dr.,
- Koordiniše i nadzire realizaciju projekata i izrađuje operativne planove,
- Organizuje, planira i nadzire realizaciju radnih naloga,
- Izvještava direktora Društva o svom radu i radu Tehničkog odjeljenja,


Odgovornosti za:
- Primjenu zakonskih propisa iz svoje oblasti,
- Edukovanje i upravljanje učinkom radnika u tehničkom odjeljenju,
- Realizaciju projekata,
- Sprovođenje mjera i procedura upravljanja kvalitetom,
- Kvalitet gotovih proizvoda i usluga.


NUDIMO:
- dodatne stimulacije na platu
- sertiikaciju


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail: Direktor:

info@novijelsingrad.com

ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Novi Jelšingrad a.d.
Internet adresa:novijelsingrad.com

Brza prijava
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare