Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Goražde – pomoćnik direktora

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
11.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev
Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

2.Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Goražde – pomoćnik direktora – 1 (jedan)
izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi kantonalnim poreznim uredom i u tom smislu ima
ovlaštenja utvrđena u članu 41. Pravilnika (rukovodilac osnovne organizacione jedinice-
pomoćnik direktora Porezne uprave ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što
neporesredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za koju je zadužen: organizuje
vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice; raspoređuje poslove na unutrašnje
organizacione jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice, a ako je osnovna jedinica
bez unutrašnje jedinice raspoređuje poslove na službenike I namještenike,daje im upute o
načinu i vršenju poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz
nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, redovno upoznaje direktora Porezne uprave
o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; predlaže
poduzimanje potrebnih mjera;vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacine jedinice;
sudjeluje u svim oblicima edukacije uposlenika i poreznih obveznika koju organizira Porezna
uprava iz okvira poslova organizacijske jedinice kojom rukovodi; završava poslove po nalogu
direktora; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora). Neposredno
vrši sljedeće poslove: priprema planove i programe rada kantonalnog poreznog ureda i
izvještaje o realizaciji istih; donosi pojedinačna upravna akta iz nadležnosti kantonalnog
poreznog ureda u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; organizuje i prati aktivnosti
prijema i obrade poreznih prijava poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa; organizuje i
prati kontrole poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa i poduzima potrebne radnje i
mjere za podizanje njihove efikasnosti; prati i analizira naplatu javnih prihoda koje kontroliše
Porezna uprava i poduzima mjere za njeno poboljšanje; organizuje aktivnosti kantonalnog
poreznog ureda i ispostava u pružanju pomoći, edukacije i registracije poreznih obveznika,
obveznika uplate doprinosa i osiguranika; uspostavlja saradnju kantonalnog poreznog ureda sa
ostalim organizacionim jedinicama Porezne uprave; sarađuje sa drugim eksternim organima i
institucijama po pitanjima iz djelokruga rada kantonalnog poreznog ureda u skladu sa
ovlaštenjem direktora; predlaže ocjene rada zaposlenih u KPU; obavlja i druge poslove po
nalogu direktora Porezne uprave.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.608,15 KM.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju: 02.
-VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ,
diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
- 5( pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS


Prijavljivanje na konkurs:
1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultatstručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine – broj konkursa : 06-34-8-856/18”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare