Regionalni sistemski administrator

2 dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
14.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u skladu sa čl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisujePONOVLJENI JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicije uposlenika u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine


REGIONALNI SISTEMSKI ADMINISTRATOR – 1 izvršilac (regija Sarajevo)


Broj oglašene pozicije: 006/20

Status: Uposlenik – ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 14.07.2020. godineOpis poslova:

instalira, konfigurira i administrira serverske resurse (posebno domenske kontrolere, e-mail, file i print servere, anti-virus servere) u pravosudnim institucijama unutar svog regionalnog područja odgovornosti;
uspostavlja, konfigurira i održava mrežne resurse i aktivnu opremu u LAN mrežama pravosudnih institucija;
implementira sigurnosnu i back-up politiku u vezi sa korištenjem mrežnih resursa u pravosudnim institucijama;
analizira i rješava kompleksna pitanja u vezi sa radnim stanicama, štampačima i skenerima u pravosudnim institucijama;
koordinira i nadgleda aktivnosti IKT osoblja u pravosudnim institucijama unutar svog regionalnog područja odgovornosti i akitvno sudjeluje u izradi planova tehničke podrške korisnicima;
pomaže u implementaciji “namjenskih” aplikacija softvera u pravosudnim institucijama;
kontrolira i nadgleda pristup korisnika softvera za aplikaciju baze podataka koju koristi i održava VSTV u pravosudnim institucijama;
obavlja i druge poslove koje mu dodjeli šef Odjela.


Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VŠS ili SSS;
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
certificirano znanje IKT alatki koje je potrebno za administraciju sistema/mreže;
izvrsno poznavanje informacione tehnologije (posebno administracije sistema) i dokazana sposobnost da se to znanje prevede u praksu;
sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima;
vrlo dobro poznavanje rada na računaru;
poznavanje engleskog jezika – poželjno;
poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
dokazana posvećenost detaljima;
diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama;
posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja;
posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti.


Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome/svjedočanstva ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma/svjedočanstvo mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF). Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Prijava na javni oglas broj 006/20“
Fax: +387 (0) 33 707 550


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 006/20 mora biti naveden.

Rok za prijave: 14.07.2020. godine
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare