Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj Agencije za anti doping kontrolu

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo civilnih poslova B i H
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03 i 37/03), članka 6. Odluke o određivanju rada i sjedišta Agencije za antidoping kontrolu ("Službeni glasnik BiH", broj 52/08), Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu, broj 04-07-7-1752-JD/17 od 03.07.2018. godine, a sukladno Zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 05-07-1-2038-14e/17 od 01.08.2017. godine donesenom na 110. sjednici održanoj 31.07.2017. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I O G L A S
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA AGENCIJE ZA ANTIDOPING KONTROLU


Ravnatelj Agencije za anti doping kontrolu - 1 izvršilac


1. Dužnosti i nadležnosti

Ravnatelj Agencije za antidoping kontrolu (Agencija) rukovodi institucijom i predstavlja instituciju i obavlja naročito sljedeće poslove: organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Agencije, donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa ili u svezi sa radnim odnosom, odlučuje, nadzire i odgovoran je za korištenje financijskih i materijalnih sredstava institucije kojom rukovodi te obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost. Za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ravnatelja Agencije imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na mandat od četiri godine, na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

2. Opći uvjeti

Kandidat za ravnatelja Agencije mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

da je stariji od 18 godina,
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem, u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
da se na njega ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.


3. Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta kandidat za direktora Agencije mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sustava studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova - ekonomski, pravni ili fakultet kriminalističkih znanosti,
najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima,
položen stručni upravni ispit.

4. Potrebni dokumenti

Uz potpisanu prijavu na javni oglas, kandidat je dužan priložiti:

1. životopis sa adresom i kontakt telefonom,

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),

3. ovjerenu presliku fakultetske diplome (nostrificirane/ priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca),

4. dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje),

5. uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,

6. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

7. izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (ovjerena od strane nadležnog organa),

8. izjavu da se na njega ne odnosi članak IX 1. Ustava BiH (ovjerena od strane nadležnog organa),

9. izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci (ovjerena od strane nadležnog organa).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

Napomena - Dokumenti priloženi uz prijavu na javni oglas neće se vraćati kandidatima, s obzirom na odredbe članka 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

5. Ostale napomene

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa (lista sa užim izborom), bit će pozvani na intervju od strane Povjerenstva za izbor. Prije intervjua, svaki kandidat je dužan Povjerenstvu za izbor dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu te popuniti obrazac - izjavu, u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

6. Podnošenje prijava

Javni oglas se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Nezavisne novine" i "Dnevni list" i ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno u "Službenom glasniku BiH" ili "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Prijave sa traženim dokumentima podnose se osobno ili dostavljaju preporučenom pošiljkom, na adresu:Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Trg BiH br. 1
71 000 S a r a j e v o
sa naznakom:
"Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Agencije za antidoping kontrolu"


Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare