Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik/radnica stručni saradnik školski pedagog

- dana
Poslodavac:
Srednja Zubotehnička škola
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 123. stav (4) a u vezi sa članom 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27487-14/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 113-01-1/19 od 07.08.2019.godine, JU SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA Sarajevo, r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) nastavnik/nastavnica matematike, 1. izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
b) nastavnik/nastavnica informatike, 1. izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
c) nastavnik/nastavnica stomatološke grupe predmeta (morfologija zuba-praksa, protetika- praksa), 1. izvršilac, 25 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2020.godine.
d) radnik/radnica stručni saradnik školski pedagog, 1. izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
e) nastavnik/nastavnica stomatološke grupe predmeta (protetika- praksa), 1. izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
f) nastavnik/nastavnica fizike, 1. izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2020.godine.
g) sekretar škole, 1. izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
h) dnevni čuvar, 1. izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
i) nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1. izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno od 01.09.2019. godine do 31.08.2020.godine.
USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kanidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to: završeni odgovarajući fakulteti - VII stepen stručne spreme ili završen najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto pod tačkom g) sekretar škole: VSS –VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik ili završen drugi ciklus Bolonjskog studija, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod tačkom h) dnevni čuvar: KV radnik- III stepen stručne spreme, položen ispit protivpožarne zaštite, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti:
a) svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

DODATNA DOKUMENTACIJA:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko/mirovinsko-invalidsko osiguranje
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. ovog pravilnika obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17).
Prijave sa nepotpunom obaveznom dokumentacijom i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika. Po konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se lično na protokol Škole u zatvorenoj koverti u vremenu od 10:00 do 14:00 sati ili putem preporučene pošte na adresu: JU Srednja zubotehnička škola, Čekaluša 84. 71 000 Sarajevo, sa naznakom na koverti “ „ZA JAVNI KONKURS “”
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola Škole, u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „OSLOBOĐENJE“ dana 09.08.2019. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja a krajnji rok za predaju prijava je 19.08.2019 godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare