Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik/radnica na održavanju higijene objekata i opreme

- dan
Poslodavac:
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
15.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17) i Odluke Školskog odbora Centra broj: 01-1258/19 od 05.08.2019. godine objavljuje se:

- Poništenje Javnog konkursa za prijem radnika u JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo objavljenog 05.08.2019. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i
- Ponovno objavljivanje Javnog konkursa za prijem radnika u JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

JU CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU S A R A J E V O
Ulica Asima Ferhatovića br. 2, 71 000 Sarajevo
Broj: 01-1260/19
Sarajevo, 06.08.2019. godine

Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Javnog konkursa, broj: 11.34-27487-33/19 od 02.08.2019. i Odluke Školskog odbora Centra o raspisavanju konkursa za prijem radnika broj: 01-1259/19 od 05.08.2019. godine raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020.godini
I to:

1. Nastavnik/nastavnica stručno - teoretskih predmeta mašinske struke ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnik/nastavnica audiorehabilitator i individualni rehabilitator... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020;
3. Nastavnik/nastavnica koordinator za praktičnu nastavu i individualni rehabilitator ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine 31.08.2020. godine;
4. Stručni saradnik/saradnica na poslovima individualnog rehabilitatora – logopeda ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020;
5. Nastavnik/nastavnica audiorehabilitator u predmetnoj nastavi ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najdalje do 31.08.2020. godine;
6. Nastavnik/nastavnica audiorehabilitator u predmetnoj nastavi ...1 izvršilac, 20 časova nastavne norme na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020;
7. Nastavnik/nastavnica audiorehabilitator u razrednoj nastavi ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
8. Nastavnik/nastavnica odgajatelj audiorehabilitator u predškolskom odjeljenju ... 1 izvršilac, 20 časova nastavna norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. do 31.08.2020. godine;
9. Pedagog ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
10. Radnik/radnica na održavanju higijene objekata i opreme ...1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

• Kandidati pod rednim brojem 1:
Diplomirani inžinjer mašinstva,VSS, VII stepen ili završen II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, odgovarajućeg profila;
• Kandidati pod rednim brojem 2:
Diplomirani defektolog -surdoaudiolog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog – VSS,VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 3:
Diplomirani defektolog - surdoaudiolog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog –VSS,VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 4:
Diplomirani defektolog -logoped ili diplomirani logoped i surdoaudiolog – VSS,VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 5:
Diplomirani defektolog-surdoaudiolog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog –VSS, VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 6:
Diplomirani defektolog surdoaudiolog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog – VSS;VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 7:
Diplomirani defektolog - surdoaudiolog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog –VSS,VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 8:
Diplomirani defektolog -surdoaudiolog ili diplomirani logoped i surdoaudiolog – VSS,VII stepen;
• Kandidati pod rednim brojem 9:
Profesor pedagogije, VSS,VII stepen ili završen II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
odgovarajućeg profila;
• Kandidati pod rednim brojem 10:
Završena osnovna škola.

II Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs obavezni su blagovremeno dostaviti sljedeću
dokumentaciju:

a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;

III Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko – invalidsko osiguranje sa tačno navedenim podacima;
b) Potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ne stariju od tri mjeseca,
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezni su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/kooautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu za konkurs može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Po konačnosti odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Prijavu na Javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično na protokol Centra ili putem pošte na adresu:
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Asima Ferhatovića br. 2, 71 000 Sarajevo, sa naznakom na koverti “Prijava na Javni konkurs i tačan naziv radnog mjesta“.

Prijave sa nepotpunom obaveznom dokumentacijom i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, krajnji datum za predaju dokumenata je 15.08.2019.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se samo na lični zahtjev putem protokola Centra u roku od 30 dana o dana pravosnažnosti odluke o prijemu radnika
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare