Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme

- dana
Poslodavac:
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
15.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 143 stav (4) tačka (g), a u vezi sa članom 123 stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17), člana 152 stav (5) tačka (g), a u vezi sa članom 122 stav (2) Pravila JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo (broj: 06-2251 od 19.12.2018. godine), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020.godini (broj: 11-34-27487-19/19 od 29.07.2019. godine), i Odluke Školskog odbora JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, broj: 06-6201 od 05.08.2019.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020.godini

1. nastavnik/ica fizike, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
2. nastavnik/ica praktične nastave VKV automehaničar mašinske struke, 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
3. nastavnik/ica praktične nastave VKV automehaničar mašinske struke, 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
4. nastavnik/ica matematike, 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
5. nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
6. radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, puno radno vrijeme 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
7. radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, puno radno vrijeme 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme počev od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati su dužni ispunjavati i posebne uslove koji su utvrđeni Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, odnosno srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, i normativnim aktima Škole.

Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije, i to:

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa).

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata. Po konačnosti odluke o izboru radnika, kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja i objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 07. 08. 2019. godine, a krajnji datum dostavljanja prijava je 15. 08. 2019. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu: JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Ulica Velešići broj 2 ,71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj: ..../ ne otvarati – otvara Komisija“.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana po okončanju konkursne procedure.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare