Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovučlana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko –sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom3. Pravilnikao jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,broj:23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,na zahtjev Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, o b j a v lj u j eJAVNIKONKURSzaprijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi 3/ 781–Pripravnik –volonter–sa diplomom visokog obrazovanja –VII stepen pravne struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja–pravne struke –2(dva) izvršiocaPored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi:1.da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2.da je stariji od 18 godina; 3.da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu; 4.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; 5.da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;7.da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Posebni uslovi:-VSS/VII stepen –pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusaBolonjskog sistema studiranja –pravne struke. Napomena: Izbor i prijem pripravnika -volontera će se izvršitina osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilnikuo jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17).Stručno osposobljavanje pripravnika-volontera trajat će 2 (dvije)godine. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika. Prijavljivanje–potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2.uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,3.uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),4.rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepeninvalidnosti 60% i više),5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije zaKanton 10 i Unsko-sanski kanton –Odsjekuza postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će dostavitiOpćinskom sudu u Bosanskoj Krupi, u roku od 7(sedam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od8 (osam) dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba)putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FederacijeBiHOdjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kantonOdsjek za postavljenja u BihaćuAlije Đerzeleza br.277000 Bihaćsa naznakom:“Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi: 133/19“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare