Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik-volonter

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
18.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u
skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i
volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika-volontera u
Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona
3/ 772

– Pripravnik-volonter – VSS-VII stepena pravne struke ili prvog (240 ECTS bodova), drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke – 4 (četiri) izvršioca


Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi:
- VSS/VII stepen – pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke.
Izbor i prijem pripravnika-volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u
Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom
stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 23/17).
Napomena: Stručno osposobljavanje pripravnika-volontera trajat će ne duže od 2 (dvije) godine.
Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u
struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao
pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja
radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.

Prijavljivanje - potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja
Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću,
ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će dostaviti
Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema
obavještenja o rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem
pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u
Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona: 115/19“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare