Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik-volonter

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
18.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06,
4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema
pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unskosanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Bihaću,
o b j a v lj u j e
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika-volontera u
Općinskom sudu u Bihaću
3/ 751

– Pripravnik – volonter – sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena pravne struke ili sa
diplomom visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja pravne struke – 2 (dva) izvršioca
Vrsta posla:stručno osposobljavanje, volontiranje
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi:
- visoko obrazovanje VII stepena – pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke.
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove
iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Izbor i prijem pripravnika-volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u
Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa
visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17).

Napomena: Stručno osposobljavanje pripravnika-volontera trajat će najduže do 2 (dvije)
godine. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno
iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni
odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez
zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
visokog obrazovanja VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog
obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji
Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću,
ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će
dostaviti Općinskom sudu u Bihaću, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba)
putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u
Općinskom sudu u Bihaću: 66/19“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare