Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik-volonter –diplomirani pravnik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
14.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u
skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i
volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću, o b j a v lj u j e
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika-volontera u Kantonalnom sudu u Bihaću
3/789
-Pripravnik-volonter –diplomirani pravnik VII stepena stručne spreme ili lica sa diplomom
visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja -pravne struke -3 (tri) izvršioca


Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi:
-posjedovanje diplome diplomiranog pravnika VII stepena stručne spreme ili diplome visokog
obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -
pravne struke
Napomena: Izbor i prijem pripravnika-volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija
utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa
visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.
Stručno osposobljavanje pripravnika-volontera trajat će 2 (dvije) godine. Lice koje nakon stečene
visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno
volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može
primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter,
u skladu sa odredbama Pravilnika.

Prijavljivanje - potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog
sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti
60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul. Alije
Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužan
dostaviti Kantonalnom sudu u Bihaću, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog konkursa
na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u Kantonalnom sudu u Bihaću: 148/19“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare