Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik pravne struke

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
17.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovučlana 47.Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.14/17),u vezi sa članom 74a.Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05, 8/06, 4/12),a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovinena zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURSza prijem pripravnikauMinistarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona3/746-Pripravnik–sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena –pravne struke ili diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –pravne struke-1 (jedan) izvršilacPosebni uslovi:-posjedovanjediplome visokog obrazovanja VII stepena -pravne struke ili diplome visokog obrazovanjaprvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke.Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi: 1.da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2.da je stariji od 18 godina; 3.da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu; 4.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;5.da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;7.da se protiv njega ne vodi krivični postupak.Izbori prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstevnih kriterija utvrđenih u Pravilnikuo jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.Napomena:Radni odnos pripravnika će trajati jednu godinu dana. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.Prijavljivanje -potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),2.uvjerenje visokoškolske institucijeo prosjekuocjena nakon završenog studija,3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanjaVII stepenaili prvog, drugogili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja(ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),4. rješenje o utvrđenom stepenuinvalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepeninvalidnosti 60% i više),5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u OdjeljenjuAgencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton –prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslovakonkursa, izabrani kandidatće biti dužandostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona u roku od 7 (sedam)dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursneprocedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton Ured za postavljenja u Bihaću Ul. Alije Đerzeleza br.2 77000 Bihaćsa naznakom:“Javni konkursza prijem pripravnikauMinistarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona: 64/19“ V. D. DIREKTORRefik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stručno osposobljavanje
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare