Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 10.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik - diplomirani mašinski inženjer

- dana
Poslodavac:
Opština Gacko
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Gacko
Rok prijave:
10.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 77, 78. i 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), čl. 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), člana 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinsku upravu Gacko, broj: 02-123-7/18, od 19.9.2018. godine (“Službeni glasnik opštine Gacko”, broj 8/18), Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi Gacko za 2020. godinu, broj: 02-12-6/20, od 14.5.2020. godine, i člana 67. Statuta Opštine Gacko (“Službeni glasnik opštine Gacko”, br. 5/17 i 1/19), načelnik opštine Gacko raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi
obavljanja pripravničkog staža u Opštinskoj upravi Opštine
Gacko i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Gacko i
za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Opštinskoj upravi Gacko

I
U svojstvu pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom – prvi
ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne
spreme u četvorogodišnjem trajanju na 12 mjeseci primaju se:
1. diplomirani pravnik ……………………………………………………….. 3 izvršioca,
2. diplomirani politikolog ……………………………………………………1 izvršilac,
3. diplomirani socijalni radnik ……………………………………………. 2 izvršioca,
4. diplomirani fi zičar …………………………………………………………..1 izvršilac,
5. profesor fi lozofi je ……………………………………………………………1 izvršilac,
6. profesor srpskog jezika i književnosti ……………………………….1 izvršilac,
7. profesor istorije ………………………………………………………………1 izvršilac,
8. profesor fi zičke kulture ……………………………………………………1 izvršilac,
9. diplomirani inženjer zaštite na radu …………………………………..1 izvršilac,
10. diplomirani mašinski inženjer …………………………………………1 izvršilac,
11. diplomirani inženjer saobraćaja ………………………………………1 izvršilac,
12. diplomirani novinar ……………………………………………………….1 izvršilac,
13. diplomirani fi zioterapeut ………………………………………………..1 izvršilac,
14. fakultet društvenih nauka ……………………………………………… 2 izvršioca.
Za vrijeme trajanja pripravničkog staža primljenim kandidatima obezbijediće se naknada u iznosu od 520,00 KM uvećana za poreze i doprinose.
Pripravnikom sa visokom stručnom spremom smatra se lice koje nakon
završetka studija prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme ili lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena potrebnog za
pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i da se nalazi na
evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Gacko.
II
Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Gacko u statusu službenika raspisuje se Javni konkurs za radno mjesto:
1. samostalni stručni saradnik za budžet, naplatu vlastitih prihoda i potraživanja u Odjeljenju za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti 1 izvršilac.
Opis poslova
Stara se o obezbjeđenju naplate potraživanja Opštine, a posebno komunalnih naknada, naknada za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta, komunalnih taksa, zakupnina za građevinsko zemljište, poslovnih i stambenih
prostora, reprodukciju šuma, prihoda Opštinske uprave, prihoda od kamata i
svih ostalih vlastitih prihoda i ostalih potraživanja Opštine; fakturiše troškove
korisnicima poslovnih prostora, građevinskog zemljišta, obveznicima komunalnih naknada i drugim obveznicima naplate vlastitih prihoda Opštine,
vodi evidenciju i prati izvršenje, šalje opomene za plaćanje i priprema podatke i dokumentaciju za sudske sporove, usaglašava stanje potraživanja i
obaveza sa fi zičkim i pravnim licima; prima, kontroliše, obrađuje primljene
fakture; vrši knjiženje prispjelih dokumenata i sprovodi fakture kroz KUF;
učestvuje u radu komisija i drugih stručnih tijela koje formiraju načelnik
opštine i Odjeljenja za rješavanje tekućih ili vanrednih problema; sarađuje
sa Poreskom upravom vezano za naplatu javnih prihoda; svakodnevno sarađuje sa šefom računovodstva, internim revizorom, načelnikom Odjeljenja,
resornim organima i nadležnim institucijama, dužnicima i povjeriocima i
organima SO; vrši i sve druge poslove koje mu u zadatak stave neposredno
nadređena službena lica i načelnik opštine, što je utvrđeno Pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Službenik pete kategorije, drugog zvanja.
Opšti uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs iz t. I i II treba da ispunjavaju
sljedeće opšte uslove:
1. da su državljani Republike Srpske i BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u
opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
6. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda,
25.6.2020. OGLASNI DIO – Broj 60 V
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 43 – 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Prijava na Javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu, koji je dostupan
na internet stranici Opštine Gacko, ili u kancelariji broj 6 Opštinske uprave Gacko.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati uz prijavu prilažu foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu i foto-kopiju lične karte, a izjave iz podt.
3, 4, 5. i 6. Opštih uslova date su u prijavnom obrascu.
Posebni uslovi za kandidate iz tačke I Javnog konkursa
Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove
shodno stručnoj spremi iz tačke I:
1. VSS – završen četvorogodišnji studij sa ostvarenih najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati uz prijavu prilažu:
– foto-kopiju diplome (uvjerenje) o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Republike Srpske, Biro Gacko,
– za kandidate iz kategorije članova porodica poginulih boraca kao dokaz
dostaviti uvjerenje nadležnog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.
Ako se javi više kandidata nego što je traženo u Konkursu, prednost će
imati kandidati koji imaju status borca, člana porodice poginulog borca, ratnog
vojnog invalida, kako je propisano članom 30. tačka đ. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11).
Posebni uslovi za kandidate iz tačke II Javnog konkursa
1. Visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje dvije godine radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
1. foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
3. potvrdu o radnom iskustvu u struci,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru.
Intervju
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija obaviće
intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidati dužni su dostaviti originalnu dokumentaciju ili
ovjerene foto-kopije o ispunjavanju opštih i posebnih uslova zahtijevanih
Konkursom u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije.
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Opštine Gacko (protokol) ili poštom, na adresu: Opština Gacko,
Solunskih dobrovoljaca br. 2, 89240 Gacko, sa naznakom: prijava na
Konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme ili prijava na Konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi
odrađivanja pripravničkog staža.
Objavljivanje
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”, Službenom
glasniku Republike Srpske i na veb-stranici Opštine Gacko.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Aleksandar Mandić, kontakt telefon broj: 065/319-320.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Broj: 02-123-9/20
18.6.2020. godine Načelnik opštine,
Gacko Milan Radmilović, s.r

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare