Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prijem Nastavnika u JU OŠ Đorđo Panzalović

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Đorđo Panzalović Osinje
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Osinje
Rok prijave:
16.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINjA

74 412 OSINjA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za šk. 2018/19. godinu:

1. Nastavnika fizike - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .................... 1 izvršilac.....na 4 časa na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika

2. Nastavnika likovne kulture radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom........1 izvršilac.... na 10 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika

3. Nastavnika demokratije - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom............... 1 izvršilac ...na 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika i

4. Bibliotekar - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ......................................1 izvršilac na puno radno vrijeme na određeno do 31.8.2019. godine a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17. i 31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br:102/14. i 45/16).

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravstvena ustanova

(2) Poslove stručnih saradnika (pedagog, psiholog i bibliotekar) obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova

(3) Lica iz stava 2. ovog člana pored uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

(4) Lica iz st. 1. i 2. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana.

(5) Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 3) i stava 3. tačka 3) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

(6) Izuzetno od uslova iz člana 104. stava 1. tačka 2. i stava 3. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

(7) Navedeno lice ima obavezu da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi.

(8) Lice iz stava 6. ovog člana nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika

Opšti uslovi: koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedenih uslova i dokumentacije kandidat treba da dostavi i sljedeću dokumentaciju :

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos za nastavnika, stručnog saradnika, sekretara i računovođe, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ:

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

* ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o pol. stručnom ispitu za rad u vasp. - obrazov. procesu,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškol. ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

* uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja, Derventa sa naznakom - prijava na konkurs, ne otvarati –

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata će se obaviti u srijedu, 22.8.2018. godine, u 10 časova, a intervju istog dana u 12 časova u prostorijama ove Ustanove.

- Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare