Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik Općinskog načelnika za privredu, budžet i finansije

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
6-1218
Radna mjesta:

SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE
01. Pomoćnik Općinskog načelnika za privredu, budžet i finansije – 1 ( jedan ) izvršilac


Opis poslova: rukovodi Službom sa ovlaštenjem utvrđenim u članu 75. Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Općine Novo Sarajevo (osnovnom organizacionom jedinicom u sastavu općinskog
organa uprave, neposredno rukovodi pomoćnik Općinskog načelnika u skladu sa Zakonom i drugim
propisima. Pomoćnik Općinskog načelnika, u neposrednom rukovođenju službom, ovlaštenja iz svoje
nadležnosti utvrđena Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo vrši na način da organizuje
vršenje svih poslova iz nadležnosti službe; raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike i daje upute o načinu vršenja tih poslova; utvrđuje prioritet u obavljanju poslova i
zadataka; osigurava blagovremeno, zakonito, stručno i pravilno obavljanje svih poslova iz
nadležnosti službe; vrši najsloženije poslove i zadatke iz nadležnosti službe; pruža stručnu pomoć u
radu i nadzire rad službenika i namještenika; koordinira rad u okviru službe; predlaže poslove i
zadatke za godišnji program rada općinskog organa uprave; utvrđuje periodične planove rada službe
i osigurava njihovu realizaciju; priprema izvještaj o radu općinskog organa uprave iz djelokruga
službe kojom rukovodi; redovno (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznaje Općinskog načelnika
o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe; predlaže Općinskom načelniku
preduzimanje potrebnih mjera radi rješavanja postojećih problema u službi u cilju obezbjeđenja
uslova za pravilno i blagovremeno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe kojom rukovodi;
izvršava poslove po nalozima i zahtjevima Općinskog načelnika i izvještava ga o preduzetim mjerama
i rezultatima postignutim tim mjerama; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem
Općinskog načelnika.
U vršenju ovlaštenja iz stava 2. ovog člana, pomoćnik Općinskog načelnika, dužan je stalno
ostvarivati saradnju i dogovarati se sa Sekretarom općinskog organa državne službe i obezbjeđivati
sprovođenje zadataka sa Sekretarom i tako mu omogućiti da ostvaruje svoju funkciju na koordiniranju
i usmjeravanju rada svih službi. Pomoćnik Općinskog načelnika za svoj rad, upravljanje i rad službe
kojom rukovodi, te korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi,
neposredno odgovara Općinskom načelniku) i neposredno vrši sljedeće poslove: izvršava i osigurava
izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; učestvuje u procesu izrade strategije razvoja
Općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja; obezbjeđuje provođenje općinske politike
utvrđene strategijom razvoja Općine iz domena Službe; izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za
finansiranje rada Službe te procjenu prihoda koje Služba ostvaruje obavljanjem svoje djelatnosti;
stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava; prati stanje u oblasti poslova za koju je Služba
organizovana i redovno upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi sa vršenjem
poslova iz nadležnosti Službe, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera radi rješavanja postojećih
problema u službi u cilju obezbjeđenja uslova za pravilno i blagovremeno vršenje svih poslova iz
nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog
načelnika, odnosno - potpisuje akte za koje je ovlašten; redovno ili po potrebi osigurava održavanje
sastanaka na kojima se razmatraju pitanja koje se odnose na rad Službe; osigurava obezbjeđenje
uslova za rad službenika i namještenika, obezbjeđenje materijalnih sredstava, učestvuje u izradi
programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika; provodi utvrđenu
politiku u oblastima budžeta, financija i trezora; izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za financiranje
rada Službe te procjenu prihoda koje Služba ostvaruje obavljanjem svoje djelatnosti; organizuje
izradu nacrta i prijedloga budžeta, te odluke o privremenom finansiranju Općine; organizuje aktivnosti
na provođenju javne rasprave o nacrtu budžeta; utvrđuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove
rada službe i stara se o njegovoj realizaciji, te Izvještaj o radu Službe; analizira, inicira i učestvuje u
izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa u pitanjima iz nadležnosti Službe; koordinira rad
šefova i daje prijedloge ocjena rada za šefove odsjeka u Službi; signira poštu, odnosno organizuje
vršenje svih poslova iz nadležnosti službe; raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike; koordinira rad u okviru službe; iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki
iz nadležnosti Službe; organizuje izradu prijedloga završnog računa, periodičnih izvještaja i
informacija o izvršenju budžeta i drugih potrebnih analitičko-informativnih materijala u skladu sa
Zakonom i drugim propisima; organizuje obračun i isplatu naknada za korisnike boračko-invalidske i
socijalne zaštite, naknade za općinske vijećnike,komisije općinskog vijeća i članove savjeta mjesnih
zajednica; organizuje pripremu finansijskih i računovodstvenih izvještaja, shodno zakonima i drugim
aktima; organizuje izradu prijedloga propisa o porezima, naknadama i taksama iz nadležnosti
Općine; provodi aktivnosti na raspisivanju javnog zajma i zaduženja Općine; organizuje izradu
prijedloga godišnjeg plana javnih nabavki službe, prati dinamiku realizacije te po ukazanim
potrebama podnosi zahtjev za izmjene i dopune istog; organizuje vršenje poslova na pripremi
dokumenata Općine vezanih za fiskalnu odgovornost; organizuje računovodstvene i knjigovodstvene
poslove; organizuje vođenje knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine
te obračun amortizacije; organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima;
organizuje vođenje knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije
kao i druge poslove računovodstva; pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom
dinamikom plana javnih nabavki; organizuje izradu dijela tenderske dokumentacije koji se odnosi na
tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova te definiše uslove kvaliteta i druge
specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i /ili robe,usluge odnosno radovi koji su predmet
nabavke; organizuje praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama, te poduzimanje potrebnih
radnji u cilju urednog izvršavanja istih; daje izjašnjenje kao osnov za izjavljivanje pravnih lijekova
protiv odluka drugostepenih organa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima radi zaštite
imovinsko-pravnih interesa Općine, u saradnji sa nadležnim Pravobranilaštvom; učestvuje u radu
sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i daje potrebne materijale iz djelokruga rada Službe;
utvrđuje konačne tekstove analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala koje pripremaju
šefovi odsjeka, a na bazi podataka iz djelokruga Službe; vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća
objašnjenja u pitanjima iz nadležnosti Službe; iskazuje potrebe iz domena javnih nabavki, predlaže
plan nabavki za Službu i prati realizaciju; obezbjeđuje primjenu propisa o slobodi pristupa
informacijama, te izradu popisa akata koji su pod kontrolom te Službe i formi u kojoj je pristup
dostupan; obezbjeđuje nadzor nad uvidom u predmete iz nadležnosti Službe; prati službene novine
i na vrijeme obavještava sve uposlenike o eventualno nastalim promjenama pravne legislative koja
se tiče rada Službe; izrađuje akte u cilju uspostave, razvoja i implementacije sistema Finansijskog
upravljanja i kontrole, obavlja poslove na održavanju sistema FUK-a i predlaže mjere na poboljšanju
kvaliteta FUK a iz nadležnosti Službe; poduzima mjere za efikasno upravljanje rizicima i provodi
sistem internih financijskih kontrola; izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize
iz djelokruga Službe; odgovara za primjenu Etičkog kodeksa od strane državnih službenika i
namještenika kao i čuvanje poslovnih tajni u okviru Službe; odgovoran je za korištenje materijalnih,
finansijskih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi; stara se o radnoj disciplini i blagovremenom
izvršavanju tekućeg rada o čemu vodi svakodnevnu kontrolu i odgovoran je za zakonito, ažurno i
uredno obavljanje svih operativnih i drugih poslova i radnu disciplinu zaposlenih u Službi; odgovara
i podstiče profesionalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim subjektima,
kao i prema drugim uposlenicima Općine; učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja
statističke i druge podatke iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u
nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili
im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je
zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu Plana implementacije strategije i
učestvuje u izradi istog; vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO
standarda; stara se i odgovoran je za održavanje i upravljanje i poboljšavanje procesa SUK-a, a
prema standardu ISO 9001; priprema izradu potrebnih strateških dokumenata iz nadležnosti Službe;
sarađuje sa drugim službama; prati/vrši monitoring praćenja ugovora iz nadležnosti Službe; priprema
i potpisuje izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje
budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe; radi na izradi novih i dopuni
usvojenih procedura; ostvaruje saradnju sa nadležnim sudovima, resornim ministarstvima i drugim
organima i institucijama, po pitanjima koja se odnose na poslove iz nadležnosti Službe; na osnovu
posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe; vrši i sve druge
poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, te koje odredi Općinski načelnik.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01:
- VSS – najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
ekonomski ili pravni fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje 5 godina radnog staža,
- poznavanja rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo sa
pozivom na broj 717/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare