Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

.Pomoćnik općinskog načelnika Službe za prostorno uređenje, komunalne, geodetsko katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i izbjegla i raseljena lica

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Foča - Ustikolina
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde", broj 12/11 i 13/12), a na osnovu zahtjeva Općine Foča-Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Foča-Ustikolina


06 / 996/1701.Pomoćnik općinskog načelnika Službe za prostorno uređenje, komunalne, geodetsko katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i izbjegla i raseljena lica - 1 ( jedan ) izvršilac


01.Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Službe; prima, pregleda i signira poštu, daje upute i preko šefova organizacione jedinice koordinira i prati izvršenje datih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada Službe; predlaže godišnji program i plan rada Službe, te obezbjeđuje njihovu realizaciju; priprema plan godišnjih odmora službe; prima stranke na njihov zahtjev i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; priprema prijedlog budžeta za realizaciju planiranih aktivnosti iz nadležnosti Službe; planira i utvrđuje potrebe za materijalno tehničkim sredstvima Službe; predlaže Općinskom načelniku ocjenu rada zaposlenika organa; prisustvuje sjednicama Kolegija i sjednicama Općinskog vijeća; inicira izradu ili izmjene i dopune normativnih akata iz djelokruga rada Službe; predlaže poduzimanje propisanih radnji zbog povrede službene dužnosti; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju uposlenika u toku rada; sarađuje sa ostalim službama za upravu po pitanjima iz djelokruga Službe; utvrđuje konačne tekstove analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala koje pripremaju šefovi Odsjeka, a na bazi podataka iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice, kantonalnim i federalnim organima, institucijama i drugim pravnim subjektima po pitanjima iz djelokruga rada Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši kontrolu zakonitosti, kontrolu provođenja tekućih procesa rada primjene pisanih procedura (interni kontrolni postupci) u oblastima iz djelokruga rada Službe, te izvještava Općinskog načelnika o eventualnim nedostatcima i odgovornosti lica, radi poduzimanja korektivnih mjera; za svoj rad i rad Službe kojom rukovodi neposredno odgovara Općinskom načelniku.


Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, geodetski, arhitektonski, građevinski fakultet ili pravni fakultet;
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni upravni ispit.Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, za stručnog saradnika, (poz. 02. i 03)., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Foča-Ustikolina"Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. I 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare