Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i civilnu zaštitu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Bosansko Grahovo
Rok prijave:
29.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 1/14 i 5/16), a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo
3/768


- Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac,
na mandat od 5 godina


Opis poslova: neposredno rukovodi Službom za privredu, finansije i civilnu zaštitu;
predlaže godišnji program i plan rada službe i obezbjeđuje njihovu realizaciju; priprema plan
godišnjih odmora službenika i namještenika službe kojom rukovodi; organizuje vršenje svih
poslova iz nadležnosti službe i utvrđuje prioritet poslova; neposredno vodi službu,
raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute i pruža stručnu pomoć u
vršenju poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz
nadležnosti službe; redovno upoznaje opštinskog načelnika o stanju i problemima u vezi
vršenja poslova iz nadležnosti službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši
najsloženije poslove iz nadležnosti službe; rješava o pitanjima i potpisuje pojedinačna akta
u skladu sa ovlaštenjima koja se utvrđuju rješenjem opštinskog načelnika; inicira i učestvuje
u izradi nacrta i prijedloga opštinskih propisa i drugih akata u oblastima iz nadležnosti službe;
učestvuje u izradi i predlaže opštinskom načelniku nacrte i prijedloge Budžeta i rebalansa
Budžeta, te učestvuje u izradi završnog računa, kao i izvještaja o izvršenju Budžeta;
učestvuje u izradi i predlaže opštinskom načelniku Plan javnih nabavki; izrađuje tehničke
specifikacije za javne nabavke roba i usluga utvrđenih Planom javnih nabavki, osim onih
koje se odnose na investiciona ulaganja; sarađuje sa komisijama Opštinskog vijeća,
nadležnim ministarstvima i finansijskim i drugim institucijama; inicira program mjera za
poboljšanje kvaliteta rada u oblasti finansija i privrede; redovno informiše opštinskog
načelnika o stanju u djelatnostima za koje je organizovana služba, potpisuje akta i rješenja
iz djelokruga službe za koja ima ovlaštenja opštinskog načelnika; utvrđuje konačne tekstove
odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih matrijala iz nadležnosti službe; vodi
kompletnu dokumentaciju prijema, kontrole i sređivanja primljenih zahtjeva i prijedloga
korisnika budžetskih sredstava u svrhu izrade nacrta Budžeta; prati ostvarenje Budžeta i
analogno ostvarenju istog predlaže opštinskom načelniku finansiranje budžetskih korisnika;
jednom godišnje predlaže ocjenu rada službenika i namještenika kojima rukovodi i podnosi
je na usvajanje opštinskom načelniku; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog
povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada državnih službenika i
namještenika; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika i
namještenika u toku rada; formira bazu podataka po privrednim granama; priprema i
podnosi izvještaje o radu službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe koje mu
povjeri opštinski načelnik, kome neposredno odgovora za svoj rad i upravljanje.
Regija:Kanton 10 regija, Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
- završen pravni ili ekonomski fakultet, VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (dokaz o nostrifikaciji diplome, ukoliko fakultet
nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
3. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
javnog konkursa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo sa pozivom na br. 213/19 »
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare