Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik načelnika za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke poslove, na mandat od 5 godina

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Glamoč
Rok prijave:
23.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 34. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Glamoč,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Glamoč


- Pomoćnik načelnika za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke
poslove, na mandat od 5 godina -1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: prati zakonske propise vezane za rad službe i iste implementira u radu;
priprema plan rada službe i učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu službe; radi na
izradi nacrta i prijedloga opštinskih propisa i drugih akata iz djelokruga rada službe; izrađuje
pojedinačna akta (rješenja, zaključke i sl.) po ovlaštenju opštinskog načelnika iz nadležnosti
službe i pojedinačna akta koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i
narnještenika iz radnih odnosa ili u vezi radnog odnosa; obavlja poslove edukacije državnih
službenika u službi koji vode upravni postupak vezano za donošenje novih zakona i propisa,
a u smislu obrazloženja i instrukcija o primjeni novih zakona; ostvaruje saradnju sa ostalim
opštinskirn i kantonalnim organima uprave i subjektima iz oblasti koje pokriva; priprema
dokumentaciju i očituje se u predmetima pred sudovima; vodi upravni postupak (rješavanje
jednostavnih i najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, vođenje
postupaka radi utvrdivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija), kao i druge
upravne postupke iz djelokruga rada opšte uprave; priprema i usaglašava plan korištenja
godišnjih odmora zaposlenih u službi; vodi postupak i učestvuje u godišnjem ocjenjivanju
državnih službenika i namještenika službe; učestvuje u izradi i implementaciji strateških
planova i projekata opštine; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih
resursa koji se odnose na službu kojom rukovodi; obavlja i druge poslove koje mu naloži
opštinski načelnik; za svoj rad i upravljanje neposredno je odgovoran opštinskom načelniku.
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
- VSS/VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog (najmanje
240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke
;
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računaru.


NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg
znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i
Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene
kao neuredne.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima
konkursa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Opštini Glamoč sa pozivom na broj: 05-30-8-342/20
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare