Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev
Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
6 / 1094

01.Pomoćnik ministra u Sektoru za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (Osnovnim organizacionim jedinicama rukovode pomoćnici ministra i šef kabineta i u rukovođenju imaju sljedeća ovlaštenja: raspoređuju poslove i radne zadatke na šefove unutrašnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica direktno na službenike i namještenike, daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, koordiniraju rad između unutrašnjih organizacionih jedinica, predlažu poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuju periodični plan ministarstva i
obezbjeđuje njihovu realizaciju, pripremaju izvještaj o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovode, osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaju ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, predlažu ministru mjere za
prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja pomoćnici ministra i šef kabineta
dužni su postupiti po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o preduzetim mjerama
i rezultatima postignutim tim mjerama.);
Neposredno vrši sljedeće poslove: stara se i odgovoran je za implementaciju projekata kapitalnih i tekućih transfera koji su utvrđeni Budžetom Federacije i sprovode se prema programima utroška koje usvaja Vlada Federacije; priprema i predlaže Ministarstvu, Vladi Federacije te relevantnim donatorima/investitorima izvještaje i informacije o implementaciji projekata; utvrđuje budžet za pojedine projekte i stara se o njihovom izvršenju; obezbjeđuje i koordinira kontakte sa potencijalnim izvođačima/dobavljačima/konsultantima i planira dalje
aktivnosti do kraja ugovaranja; po nalogu ministra vrši potpisivanje ugovora, povlačenje sredstava sa projektnih računa, te odobrava plaćanja nakon ocjene kvaliteta isporučene robe i kvaliteta izvršenih usluga; osigurava nadzor nad projektnim aktivnostima; priprema i predlaže plan i program obuke osoblja; vrši i druge poslove koje mu odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.890,00 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđenen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
- VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke, građevinski, ekonomski, arhitektonski fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit

Prijavljivanje na konkurs:
01.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
02.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
03. Kandidati za poziciju stručnog saradnika (poz. 02.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje
I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti
i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa, c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7. 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare