Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Hercegbosanske županije

- Pomoćnik ministra za šumarstvo i vodoprivredu - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova; Rukovodi sektorom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu: neposredno rukovodi temeljnom ustrojbenom jedinicom za koju je zadužen i u tom pogledu organizira vršenje svih poslova iz nadležnost te jedinice, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti ustrojbene jedinice kojom rukovodi, redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti ustrojbene jedinice, predlaže poduzimanje potrebitih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti ustrojbene jedinice, izvršava poslove po nalogu ministra i odlučuju o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra.
Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica za vršenje poslova iz stavka 2. članka 18. neposredno odgovaraju ministru.
Neposredno vrši slijedeće poslove: Priprema plan i program rada Sektora i stara se o njegovoj realizaciji; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; provodi politiku i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti šumarstva, lovstva i vodoprivrede u Županiji; osigurava pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora, koordinira rad i vrši nadzor nad radom Sektora; redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnost sektora; predlaže poduzimanje potrebitih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora; izvršava poslove po nalogu ministra; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; stara se o provođenju i provodi zaključke Skupštine i Vlade koji se odnose na poslove i zadaće iz djelokruga Sektora; sudjeluje u razmatranju materijala koje pripremaju druge organizacijske jedinice Ministarstva; priprema mišljenja na materijale drugih ministarstava i drugih županijskih organa i organizacija iz djelokruga Sektora; surađuje na poslovima od zajedničkog interesa sa organizacijama iz oblasti sektora, njihovim asocijacijama i znanstvenim institucijama; sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti Sektora, te prati i analizira njihovo provođenje; organizira izvršavanje poslova i zadaća i neposredno sudjeluje u izvršavanju najsloženijih poslova i zadaća; obavlja i druge poslove i zadaće koje mu odredi ministar; za zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje poslova i zadataka svoga radnog mjesta odgovoran je Ministru.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije broj: 08-01-02-1210/14 od 02. rujna 2014. Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu broj: 08-01-02-1392/15 od 27. srpnja 2015., Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu broj: 08-01-02-1092/16 od 23.lipnja 2016. , Pravilnikom o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu broj: 08-01-02-2998/16 od 14. listopada 2016.

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen šumarski ili građevinski fakultet,
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare