Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne i administrativne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
14.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana
1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne
službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na
zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona
5 / 795
Radna mjesta:

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne i administrativne poslove - 1 (jedan)

Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Sektora tako što
neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti
Sektora; organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka za normativne i upravno-pravne
poslove; osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno vršenje poslova i zadataka
iz djelokruga Sektora; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova
iz nadležnosti Sektora i realizaciji planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih
mjera; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršioce i daje im neophodne upute za
rad; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu; odlučuje o pitanjima za koja je
ovlašten posebnim rješenjem ministra, odnosno donosi pojedinačne akte u tom smislu;
odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru;
sarađuje sa sekretarom Ministarstva u svim pitanjima od značaja za realizaciju obaveza i
poslova Ministarstva i Sektora, i dužan je postupiti po utvrđenom dogovoru; obavlja
najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i druge poslove koje mu odredi ministar; odgovara
za primjenu sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS EN ISO
9001:2008 u okviru Sektora.
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 01:
- visoka stručna sprema: diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne i akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme – pravni fakultet, odnosno završen prvi
ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci i spremi nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona
sa pozivom na broj: 5/795“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare