Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 04.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Elektrotehnika i strojarstvo, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
04.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1.Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08,117/11, 37/12 i 57/16) ičlana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije zazapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik RepublikeSrpske",br. 68/09,31/12 i 24/15)Agencija za državnu upravu, ra s p i s u j e


J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjestaI - 1. Republičkauprava civilne zaštite1.1. Pomoćnik direktora Republičkeuprave civilne zaštite za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove Sjedište u Istočnom Sarajevu - 1 izvršilac
II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Organizujerad Sektora i raspoređuje poslove na unutrašnje i organizacione jedinice i vršinadzor nad njihovim radom; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iznadležnosti Republičke uprave; prati i obezbjeđuje primjenu propisa iobezbjeđuje namjensko trošenje finansijskih sredstava; učestvuje u izradiprograma vezanih za unapređenje rada Sektora; priprema stručne materijale kojise upućuju republičkim organima i Vladi; učestvuje na stručnim sastancima ikonferencijama iz oblasti finansija i prava; odgovoran je za blagovremeno,zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Sektora kojim rukovodi;obavlja i druge psolove koje mu povjeri direktor Republičke uprave i za svoj radodgovara direktoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenikII kategorije
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III Opšti uslovi za prijem državnogslužbenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.


IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepenstručne spreme; ekonomski fakultet, vojna akademija, mašinski ili pravnifakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.


Svi kandidati koji ispunjavajuopšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjevarazgovor - intervju sa članovima Konkursnekomisije.

O vremenu i mjestu javnogtestiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javnekonkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnimslužbenicima, biće objavljeni na internetstranici Agencije za državnu upravu.VI

Prijavana konkurs dostavlja se na propisanomobrascu za prijavu koji je dostupan na internetstranici Agencije zadržavnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanomobrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke oradnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju,radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenjeračunarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđujesvojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnimslužbenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, poredostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačnepodatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uzprijavu na javnikonkurs, kandidati prilažu kopijesljedećih dokumenata:

a) diplome ozavršenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko sustečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokomobrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10,104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja opoloženom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganjastručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom ostručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnikRepublike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenjaili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) uvjerenja opoloženom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada za radno mjesto označena pod brojem 2.1.;Ispunjenostdrugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja jesastavni dio prijave na javni konkurs.Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moćipristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija zadržavnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda),ili elektronskom prijavom putem vebsajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava.Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajtaobavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od danadostavljanja prijave.

Neblagovremene,nedopuštene, nerazumljiveili nepotpuneprijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte iposebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija zadržavnu upravu odbacuje zaključkom.VIIIzabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa,prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od danaobjavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnuupravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale iliovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:- diplome o završenoj školskoj spremi;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkimorganima upraveili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad urepubličkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o radnomiskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili RepublikeSrpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanjevaspitno obrazovnog rada zaradno mjesto označeno pod brojem 2.1.;Ukoliko izabranikandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata upropisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidatne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po brojuosvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.VIII


Javnikonkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine"i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostajeotvoren 15 (petnaest)danaod dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare