Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora za Kabinet direktora Federalnog zavoda za statistiku

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za statistiku
6 / 1109

01.Pomoćnik direktora za Kabinet direktora Federalnog zavoda za statistiku – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: rukovodi Kabinetom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 39. Pravilnika (Pomoćnik direktora neposredno rukovodi radom osnovne organizacione jedinice – sektora/kabineta, organizuje i koordinira rad poslova iz nadležnosti sektora/kabineta, odgovara za blagovremeno i zakonito vršenje poslova iz djelokruga sektora/kabineta, raspoređuje poslove u organizacione jedinice u sastavu sektora, utvđuje periodike poslova rada i prati njihovu realizaciju, priprema izvještaje o radu
Zavoda iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, pruža stručnu pomoć u radu i vrši najsloženije poslove iz djelokruga sektora/kabineta, potpisuje akte za koje je ovlašten od strane direktora i vrši druge poslove koje mu odredi direktor; za svoj rad i rad sektora kojim rukovodi neposredno
odgovara direktoru), i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Kabineta: vrši poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti svih osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru na razmatranje i odlučivanje sa mišljenjem na osnovu čega su materijali izrađeni (po osnovu programa, plana rada,
međunarodnih projekata i sl.); organizuje i obezbjeđuje dostavljanje svih materijala iz
nadležnosti Zavoda koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije BiH i drugi federalni organi; vrši poslove na organizovanju i neposrednoj pripremi sjednica stručnog kolegija i dostavljanju rukovodiocima osnovnih jedinica na
realizaciju; učestvuje u izradi planskih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Kabineta direktora; vrši organizaciju protokolarnih aktivnosti u pogledu održavanja sastanaka sa predstavnicima međunarodnih organizacija i rukovodilaca drugih organa vlasti;
upoznaje direktora o svim značajnijim pitanjima i događajima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Zavoda; pomaže direktoru u provođenju politike i izvršavanju zakona, analizira, izvještava i inicira poduzimanje potrebnih radnji iz djelokruga poslova Zavoda; izrađuje kompleksnije analize, izvještaje i druge stručne materijale i vrši i druge poslove
koje mu odredi direktor Zavoda.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.724,22 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje engleskog jezika

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicije 2., 4. i 5.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe,
nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.
10/18 ).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo

sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku, broj konkursa: 06-34-8-676/18”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare