Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora u Kabinetu direktora sa mjestom rada u sjedištu Uprave

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Nauka i obrazovanje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
02.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija
za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

01. Pomoćnik direktora u Kabinetu direktora sa mjestom rada u sjedištu Uprave -
1(jedan) izvršitelj

Opis poslova: Rukovodi Kabinetom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 51.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (Sektorima i
Kabinetom direktora, kao osnovnim organizacionim jedinicama (osnovna jedinica) koje postoje
u Upravi, neposredno rukovode pomoćnici direktora, odnosno šef Kabineta direktora, koji u
rukovođenju tim jedinicama imaju sljedeća ovlaštenja:raspoređuju poslove i zadatke na
državne službenike i namještenike u osnovnoj jedinici, utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i
zadataka, daju upute za rad, vrše nadzor nad radom službenika i namještenika i vrše
koordinaciju rada u okviru osnovne jedinice; predlažu poslove iz nadležnosti osnovne jedinice
za godišnji programa rada Uprave i utvrđuju mjesečne planove rada i obezbjeđuju njihovu
realizaciju; pripremaju pitanja za godišnji i mjesečni izvještaj o radu Uprave o pitanjima iz
djelokruga osnovne jedinice; osiguravaju zakonito, stručno, pravilno i blagovremeno obavljanje
svih poslova iz nadležnosti osnovne jedinice; redovno (svakodnevno) ostvaruju saradnju sa
sekretarom Uprave u vezi dogovaranja o izvršavanju poslova iz programa rada Uprave i drugih
poslova iz nadležnosti osnovne jedinice; redovno (sedmično i mjesečno) upoznaju direktora
Uprave o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti osnovne jedinice i predlažu
direktoru preduzimanje određenih mjera za rješavanje postojećih problema u osnovnoj jedinici
radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti osnovne jedinice.U vršenju
ovlaštenja iz stava 1. ovog člana, rukovodioci osnovnih jedinica dužni su postupati po nalozima
direktora i sekretara Uprave i obavještavati ih o preduzetim mjerama i rezulatatima koji su
postignuti sprovođenjem tih mjera. Pomoćnici direktora i šef Kabineta, za svoj rad i rad
osnovne jedinice kojom rukovode neposredno odgovaraju direktoru Uprave u skladu sa
zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom) i neposredno vrši sljedeće poslove i zadatke:
vrši poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti svih osnovnih
organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru i sekretaru Uprave na razmatranje i
odlučivanje sa mišljenjem na osnovu čega su materijali izrađeni (po osnovu godišnjeg
programa rada, mjesečnih planova inspekcijskog nadzora i sl.); organizuje i obezbjeđuje
dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave koje razmatra i usvaja Vlada Federacije,
odnosno Parlament Fedracije BiH i drugi federalni organi; vrši poslove na organizovanju i
neposrednoj pripremi sjednica Stručnog kolegija direktora Uprave, vodi zapisnik i dostavlja ga
sekretaru Uprave i rukovodiocima osnovnih jedinica na realizaciju; učestvuje u izradi planskih
dokumenata iz djelokruga nadležnosti Kabineta direktora; vrši prijem stranaka po ovlaštenju
direktora Uprave; daje potrebna uputstva, priprema nacrte mišljenja Uprave o pojedinim
pitanjima iz nadležnosti Uprave po upitima fizičkih i pravnih lica; pregleda dnevnu štampu i
upoznaje direktora i sekretara Uprave o svim značajnijim pitanjima i događajima koji se
odnose na poslove iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione
jedinice po nalogu direktora, koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti: VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ekonomski, filozofski ili
fakultet političkih nauka,
- najmanje pet godina radnog staža
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1812,00KM

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službeNAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Dokaze o poznavanju engleskog jezika (za poz. 01.03.i 04.), kandidati dostavljaju prema
Pravilniku o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog
jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine - prečišćeni tekst (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/16 i 59/16).
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (sa pozivom na broj: 1206/19)”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare