Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora - glavni republički inspektor za hranu

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Biotehnologija i farmacija, Ostalo, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

Republička uprava za inspekcijske poslove


2.1 Pomoćnik direktora - glavni republički inspektor za hranu.................... 1 izvršilac


Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Na osnovu smjernica direktora Inspektorata i u saradnji sa nadležnim ministarstvom, glavnim inspektorima drugih inspekcija i sa drugim organima i organizacijama priprema godišnje programe i mjesečne planove; izrađuje analize i izvještaje; organizuje i koordinira realizaciju planova inspekcijskih kontrola i izvještava direktora i resorno ministarstvo o stanju inspekcijskog nadzora u oblastima koje pokriva inspekcija za hranu; prati i ocjenjuje, a po potrebi, vrši neposrednu kontrolu rada inspektora; predlaže unapređenja i preduzimanje potrebnih mjera u cilju efikasnog, zakonitog i dostojanstvenog rada inspektora; sumira ocjene i izvještaje (godišnje, periodične i vanredne) gradskih/opštinskih inspekcija i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada; prati propise i predlaže njihovu izmjenu i dopunu; obavlja i druge poslove koji se odnose na djelokrug rada inspekcije. Za svoj rad odgovara direktoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.


IV Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani hemičar, diplomirani inženjer prehrambenog inženjerstva, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, diplomirani inženjer za kontrolu kvaliteta i bezbjednosti namirnica, doktor medicine, diplomirani nutricionista, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju, diplomirani inženjer poljoprivrede za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda, diplomirani inženjer poljoprivrede za animalnu proizvodnju, doktor vetrinarske medicine (diplomirani veterinar), diplomirani inženjer animalne biotehnologije, diplomirani inženjer biljne biotehnologije, diplomirani inženjer bioinženjeringa; pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; vozačka dozvola „B" kategorije.


Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.


VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu ;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.


Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2. i 2.3. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:


- diplome o završenoj školskoj spremi;
- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za radu republičkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.;

- vozačke dozvole „B" kategorije za radna mjesta označena pod brojem 2.1.; 2.2. i 2.3.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.


VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare