Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na temelju čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Stolac, objavljujeJ A V N I N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Stolac 2 / 477


Poljoprivredni, vodoprivredni i šumarski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na gospodarenje, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta, korištenje umjetnog gnojiva i zaštitnih sredstava, sjemensku djelatnost i sadni materijal, zaštitu bilja od bolesti i štetnika, rad poljoprivrednih ljekarni i prodavaonica, proizvodnju i promet vina i rakije, proizvodnju i obradu duhana, voćnjake i vinograde, ribnjake i ribolovna područja, uzgoj domaćih životinja, proizvodnju, promet i uporabu stočne hrane, poticajne mjere u poljoprivredi, poduzima, sukladno zakonu upravne i druge mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti;vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i očuvanje šuma, gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, šumske radove, objekte, uređaje, pilane, kao i sva mjesta gdje se drvo sječe, smješta, prerađuje, izvozi iz šume ili stavlja u promet, primjenu standarda iz oblasti šumarstva, sredstva za transport šumskih sortimenata, odabir i doznaku stabala za siječu, izvršenje svih radova koji su predviđeni šumskogospodarskim osnovama, šumskim planovima, programima i projektima za izvođenje, utvrđivanje zdravstvenoga stanja šuma i mjera za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, zaštitu šuma od požara, zaštitu šuma i šumskih zemljišta od protupravnoga prisvajanja, korištenja i bespravnu izgradnju objekata, proizvodnju i promet šumskoga sjemena i šumskoga sadnoga materijala;vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona iz oblasti voda i vodenih objekata, korištenja voda, zaštite od štetnih djelovanja voda, uređenja vodotoka i drugih voda; poduzima, sukladno zakonu, upravne i druge mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti; podnosi izvješće o radu Pomoćniku Načelnika službe

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općine Stolac, i to:

VSS-VII stupanj stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja, sa 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja - pravni fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih znanosti
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS


Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine). 2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon stjecanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon završene VSS, nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba ) 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba . Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu F BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b.,
88 000 M o s t a r
sa naznakom za
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stolac"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare