Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola "Mirsad Prnjavorac" Vogošća
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Vogošća
Rok prijave:
20.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88. i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:23/2017 i 33/17), člana 87. Pravila Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:3/13 i 33/16) uz saglasnost Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-22-1/17 od 29.12.2017. godine i odluke Školskog odbora broj: 01-13/2018 od 11.01.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do povratka radnice koja koristi pravo na rad sa polovinom radnog vremena, najkasnije do 31.08.2018. godine,
2. Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac, puna nastavna norma sedmično, na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine
3. Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac, 14 časova nastvne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do 31.08.2018. godine
4. Nastavnika/nastavnicu historije – 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do 31.08.2018. godine
5. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika – 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do povratka radnice koja koristi pravo na rad sa polovinom radnog vremena, a najkasnije do 19.12.2018. godine
6. Nastavnika/nastavnicu koji izvodi nastavu iz predmeta Građansko obrazovanje – 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 29.01. 2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka škole.

1. Obaveznu dokumentaciju za poziciju 1., 2., 3., 4., 5. i 6. :
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijiom koja se prilaže uz prijavu,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.

Za poziciju 6. kandidati su pored diplome Fakulteta društvenih nauka i uvjerenje/potvrde o položenom pedagoško-psihološkom i didaktičko-metodičkom grupom predmeta, dužni dostaviti Certifikat u organizaciji Civitas-a i Vijeća Evrope.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju :

a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) uvjerenje/potvrdu o vremenu provdenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (koje nije starije od 3 mjeseca od dana objavljivanja konkursa),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivnju napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno- oslobodilačkom ratu sa područija Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci)
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca- branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na područiju Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci)
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Kandidat koji bude primljen po konkursu dužan je dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci.
Prvih pet kandidata sa bodovne rang liste bit će obaviješteni telefonskim putem i putem e-mail adrese o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs“ potrebno je dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU OŠ ʺMirsad Prnjavoracʺ Vogošća /Prijava na javni konkurs/ Ulica Jošanička br 51, 71 320 Vogošća

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs objavljen je 12.01.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a krajnji rok za podnošenje prijava je 20.01.2018. godine.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare