Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik njemačkog jezika

- dana
Poslodavac:
JU Prva osnovna škola Srebrenica
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Srebrenica
Rok prijave:
12.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA”

SREBRENICA

RaspisujeJAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta- Profesor razredne nastave u PO Podravanje, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac;

- Profesor razredne nastave u PO Osmače, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac;

- Nastavnik demokratije, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac,

- Nastavnik fizike, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac,

- Nastavnik njemačkog jezika, 10 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom, jedan izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Opšti uslovi koje kandidati, za svako radno mjesto, treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. 5. i 6., za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

Uvjerenje o državljanstvu;

Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit;

Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 19.9.2019. godine, u 11 časova u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje, a istog dana u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: JU “Prva osnovna škola”

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare