Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Međunarodna ekonomija i razvoj

- dana
Poslodavac:
Ekonomski fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 17. 10. 2018. godine i Odluke Senata
Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1035-50/18 od 24. 10. 2018. godine, raspisuje se
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA
EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU
1. Oblast Međunarodna ekonomija i razvoj, 1 nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme
Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96.
Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 155., 156. i 164. Statuta
Univerziteta u Sarajevu.
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, svi kandidati prilažu: CV u elektronskoj i
štampanoj formi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija,
spisak objavljenih radova sa naznakom autorstva ili koautorstva (u elektronskoj i štampanoj formi), naziv publikacije gdje
je rad objavljen, tekst objavljenih naučnih radova, dokaze da su radovi, knjige i drugo objavljeni, rješenje o nostrifikaciji
diplome ako je ista stečena u inostranstvu. Kandidati mogu da prilože dokumente o znanju jezika, rada na računaru,
podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti i druge dokaze relevantne za izbor.
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju
minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi, kako slijedi:
a) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se
nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti,
b) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih
u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni
uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog
ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija,
c) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih
radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije
objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje
po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.
Spisak radova može biti u elektronskoj formi, ali potpuni dokazi o objavljenim radovima moraju biti u štampanoj formi.
Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja dužni su da u svojoj prijavi naznače
jedno od zvanja za koje se prijavljuju; u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.
Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija.
Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne razmatraju se.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.
Prijave na konkurs sa dokumentima predaju se na Protokol Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (prizemlje) ili
preporučenom poštom na adresu Fakulteta, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović broj 1, u roku od 15 (petnaest) dana od
dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi.
Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i personalne poslove, telefon 033/253-762
(Šuvalija Hadis, dipl. iur).
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare