Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kantonalni urbanističko-građevinski inspektor

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
20.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
4 / 500


02. Kantonalni urbanističko-građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac.

02. Opis poslova: Urbanističko-građevinski inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa, kojima se uređuje oblast urbanizma i građenja, koji se odnose na: izradu dokumenata prostornog uređenja koje donosi
Skupština Kantona, odnosno Vlada Kantona i dokumenata prostornog uređenja za koje saglasnost daje nadležno ministarstvo; provođenje Prostornog plana Kantona i Prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Kanton, urbanističkog i detaljnog plana
uređenja za područja od značaja za Kanton; gradnju za koju urbanističku saglasnost izdaje nadležno ministarstvo i građevinama za koje urbanističku saglasnost izdaje nadležna općinska služba uz prethodnu pribavljenu saglasnost resornog ministarstva, u svrhu zaštite urbanističkih uslova i uslova zaštite okoliša; izgradnju građevina i zahvata koji će se odvijati na područjima dvije ili više općina; izgradnju građevina i zahvata od značaja za
Kanton; izgradnju proizvodnih objekata preko 4000 m2; izgradnju kliničkih centara; izgradnju objekata u zaštitnom pojasu magistralnih i regionalnih puteva izvan urbanog područja; izgradnju pilana, brenti, asvaltnih baza, objekata za drobljenje i separaciju
kamena; izgradnju objekata i zahvata za koje je investitor Vlada Kantona; postavljanje
panoa na magistralnim i regionalnim putevima; postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi sa povredama propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor, u granicama svoje nadležnosti;
blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima, podnosiocima predstavki, odnosno, zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora, dostavlja obavijesti; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i
uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave, za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.


Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – arhitektonske ili građevinske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-položen stručni ispit iz oblasti građenja ili arhitekture,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije,
-poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENA ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Listi uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, br: 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u ”Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona - 4/500“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare