Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

- dana
Poslodavac:
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
18.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 123 stav. 4. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17), Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27751-24-2/18 od 09.08.2018.godine, Odluke Školskog odbora JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

Javni konkurs raspisuje se za sljedeća radna mjesta:
1. nastavnik/nastavnica fizike…1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
2. nastavnik/nastavnica sociologije …1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
3. nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,…1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
4. nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava…1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnika sa pozicije direktora, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
5. stručni saradnik/saradnica na poslovima bibliotekara škole…1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
6. radnik/radnica na poslovima rukovaoca centralnog grijanja - ložač…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine;
7. nastavnik/nastavnica kulture religija... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnika sa pozicije direktora, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
8. nastavnik/nastavnica katoličke vjeronauke ... 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
9. nastavnik/nastavnica likovne kulture...1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
10. nastavnik/nastavnica stručno teorijske nastave drvoprerađivačke struke... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
11. nastavnik/nastavnica stručno teorijske nastave šumarske struke... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Nastavnim planom i programom za EU VET škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

a) Za radna mjesta pod 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. i 11. završen najmanje VII stepen stručne spreme sa zvanjem profesora ili završen drugi fakultet i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta i završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta;
b) Za radno mjesto br.4. radnik mora imati završen fakultet društvenog smjera i certificiran prema programu certifikacije nastavnika srednjih škola u organizaciji CIVITAS-a;
c) Za radno mjesto pod 5., završen odgovarajući fakultet VSS, VII stepen stručne spreme, diplomirani bibliotekar ili završen drugi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja;
d) Za radno mjesto pod 6., KV radnik (srednja stručna sprema), uvjerenje o položenom ispitu za rukovaoca kotlovskog postrojenje; uvjerenje o položenom kursu za osposobljavanje radnika fizičke zaštite lica i imovine o osnovama zaštite i zaštite od požara;
e) Za radno mjesto pod br.10., završen Mašinski fakultet zvanje inženjer mehaničke tehnologije drveta;
f) Za radno mjesto pod br.11., završen Šumarski fakultet zvanje šumarski inženjer ili inženjer hortikulture.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja tj. do 18.08.2018. godine. Isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, ul. Vilsonovo šetalište 11, 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Za javni konkurs - ne otvarati – otvara Komisija“..
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare