Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Inspektor za zaštitu okoliša

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Biotehnologija i farmacija, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
28.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja,
zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja
Bosna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i
stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
5 / 799
Radna mjesta:

01. Inspektor za zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: poduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja izvršavanja propisa
zaštite okoliša i drugih propisa kod subjekata nadzora tj. pravnih i drugih osoba i građana
koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima; određuju
upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa;
izvršava rješenja kojima je inspektor naložio upravne mjere radi otklanjanja nepravilnosti u
radu operatora; vrši nadzor nad izvršavanjem obveza koje se operatoru pogona i postrojenja
u granicama kantonalne nadležnosti propisuju okolišnom dozvolom koju izdaje Ministarstvo;
vrši nadzor nad provođenjem obveza izrade Planova aktivnosti i pribavljanja okolišne
dozvole za postojeće pogone i postrojenja; postupa po incijativama građana i ostalih
zainteresiranih subjekata za vršenje inspekcijskog nadzora; vrši unapređivanje trenda
suradnje i koordinacije sa drugim nadležnim inspekcijama kako na kantonalnoj, tako na
lokalnoj i federalnoj razini, uz favoriziranje mogućeg zajedničkog inspekcijskog nadzora gdje
je moguće u cilju efikasnije zaštite okoliša; vrši stručni nadzor i kontrolu rada inspektora za
zaštitu okoliša u primjeni kantonalnih propisa zaštite okoliša; vrši izradu planova
inspekcijskog nadzora i izvještava o stanju izvršavanja propisa u oblasti zaštite okoliša;
obavlja i druge poslove po odluci ili nalogu ministra i rukovoditelja organizacijske jedinice.
Regija:Srednjobosanski kanton regija, Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:

Radno mjesto 01:
- VSS-VII/1 stupanj stručne spreme – kemijski fakultet, kemijsko tehnološki fakultet,
fakultet zaštite okoliša, veterinarski fakultet, odnosno završen najmanje drugi ciklus
diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s
najmanje 300 ECTS bodova kemijske, kemijsko tehnološke, zaštite okoliša i
veterinarske struke,
- Najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru,


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati, za stručnog suradnika (pozicija 02.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih
poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
sa pozivom na broj: 5/799“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare