Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Inspektor za zaštitu od požara

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
02.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


06/1059


01. Inspektor za zaštitu od požara - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite od požara, poduzima upravne i druge mjere po izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa zakonom i općim i posebnim ovlastima i s tim u vezi primjenjuje odredbe Zakona o prekršajima Federacije BiH; priprema izvještaje i informacije o stanju i problematici iz oblasti zaštite od požara u pravnim licima i drugim institucijama u privatnom i državnom vlasništvu nad kojim vrši nadzor, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima, gdje unosi podatke za svaki izvršeni inspekcijski nadzor i upravne i druge mjere koje je poduzeo odnosno naložio, te vodi i druge propisane evidencije; prati realizaciju naloženih mjera kako bi se osiguralo dosljedno izvršavanje naloženih mjera, osigurava otklanjanje nezakonitih radnji i ponašanja iz nadležnosti za koju je ovlašten i sačinjava pregled stanja u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Ministarstva; ostvaruje saradnju i koordinaciju s ostalim inspekcijskim službama u odgovarajućim organima i institucijama; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane zakonom i drugim propisima iz navedene oblasti i vrši sve druge radnje propisane Zakonom o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine po izdatom prekršajnom nalogu, odnosno podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, ostvaruje saradnju sa Odborom za žalbe javnosti i organizacionim jedinicama Ministarstva, prati i proučava zakone iz oblasti koje uređuju zaštitu od požara te sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite od požara, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Za svoj rad odgovara Glavnom inspektoru. U obavljanu poslova koji su u opisu radnog mjesta, obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati I primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.Uslovi : Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Pozicija 01:
- VSS - VII stepen, diplomirani inženjer građevinarstva ili Bakalaureat/ Bachelor - inženjer građevinarstva sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, ili Diplomirani inženjer arhitekture ili Bakalaureat/ Bachelor - inženjer arhitekture sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova ili Diplomirani inženjer elektrotehnike ili Bakalaureat/ Bachelor - inženjer elektrotehnike sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, ili Diplomirani inženjer mašinstva ili bakalaureat/ Bachelor - inženjer mašinstva sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, ili Diplomirani inžinjer hemije ili Bakalaureat/ Bachelor - inženjerske hemije sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, ili Diplomirani tehnolog, ili Diplomirani fizičar, ili Bakalaureat/ Bachelor - fizike sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova ili Diplomirani inženjer zaštite od požara, ili diplomirani politolog iz oblasti sigurnosti ili Bakalaureat/ Bachelor - sigurnosnih i mirovnih studija sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova,
- Najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
- Položen stručni ispit kao i svi drugi ispiti za inspektore propisani zakonom i drugim propisima iz oblasti zaštite od požara, koji se odnose na inspektora
- Poznavanje rada na računaruPrijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 03.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata, a prije postavljenja - zasnivanja radnog odnosa, bit će podvrgnuti sigurnosnim provjerama za zasnivanje radnog odnosa i izdavanje dozvole za pristup podacima određenog stepena tajnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH br:54/05 i 12/09). Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje, neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
UL. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo "


Nepotpune,neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.


SEKRETAR
Zinka Salihagic, dipl. iur.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare