Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Federalni finansijski inspektor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
29.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stava (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Finansijske- Financijske policije Federacije Bosne i
Hecegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne I Hercegovine

6/ 1214
Radno mjesto:
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
Odsjek za inspekcijski nadzor Tuzla

- Federalni finansijski inspektor – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica i to :zakonitosti, ispravnosti i
blagovremenosti obračuna i uplate državnih prihoda, javnih prihoda iz mjerodavnosti Federacije
i prihoda posebnih fondova budžeta Federacije; ostvarivanja i iskazivanja knjigovodstva,
odnosno poreskih prijava prometa roba i usluga, prihoda, plaća i drugih elemenata od značaja
za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje imovine i nekretnina koji podliježu
oporezivanju; tačnost iskazivanja podataka o pravu na poreske olakšice i oslobađanja,
utvrđivanje osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet; pravilnosti primjene zakona u
pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; provedbe mjera prinudne
naplate javnih prihoda; obračuna kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda
Federacije; stanja računa javnih prihoda Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa;
poreskih bilansi; rada radnika kod obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda
Federacije; kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza
pojedinih roba i usluga vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina
koje se plaćaju na uvezenu robu, odnosno stvari; zakonitosti,ispravnosti i blagovremenosti
obračuna i uplate sredstava koja su prihod budžeta Federacije; kontrolu vanjskotrgovinskog
poslovanja i kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu
domaćih i pravnih i fizičkih lica;postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa
stvarnim nadležnostima Finansijske policije; daje prijedloge za podnošenje zahtjeva za brisanje
subjekata upisa iz registra nadležnog registarskog suda u skladu sa zakonom; sačinjava
zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru;donosi rješenja;podnosi zahtjeve za pokretanje
prekršajnog postupka ;sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom
djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i analize o izvršenim
inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i radnjama, vrši druge
poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.419,00 KM
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije
otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova)ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja-pravne struke,
- tri godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na
web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u FinansijskojFinancijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj: 1214/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare