Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), a u skladu sa članom 15. stav (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

1/01 Disciplinski tužilac/pravni savjetnikURED DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

1/01 Disciplinski tužilac/pravni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: vrši preliminarno pregledanje i procjenu pravne valjanosti pritužbi podnesenih protiv sudija i tužilaca, te prikuplja i obrađuje dokumentaciju i dr. dokaze na osnovu kojih odlučuje o osnovanosti podnesenih pritužbi; po odobrenju GDT-a: vrši odbačaj neosnovanih pritužbi, sprovodi istrage, podnosi i zastupa disciplinske tužbe, zaključuje Sporazume o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca, pokreće postupke za privremeno udaljenje sudija i tužilaca od vršenja dužnosti, podnosi žalbe protiv nepravosnažnih odluka disciplinskih komisija Vijeća; po odobrenju GDT-a učestvuje u obilasku sudova i tužilaštava; kontinuirano prati svaki predmet sa kojim je zadužen i poduzima potrebne mjere za njegovo uspješno okončanje; prati sve relevantne propise po kojima postupaju suci i tužitelji u obavljanju svojih sudskih i tužilačkih dužnosti, kao i sudsku i tužilačku praksu; prati praksu disciplinskih komisija i Vijeća, te praksu sličnih disciplinskih tijela u drugim državama; učestvuje u izradi mjesečnih izvještaja o radu UDT-a, te planskih dokumenata UDT-a; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli GDT ili njegov zamjenik.

Posebni uslovi: VSS – diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlične pravno-analitičke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja; odlično poznavanje propisa koji se odnose na procesuiranje disciplinskih predmeta protiv sudija i tužilaca; poznavanje kodeksa sudijske i tužilačke etike; sposobnost samostalnog rada u zadanim okvirima; sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; maksimalna diskrecija u radu sa povjerljivim podacima; vrlo dobro poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika – poželjno; poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti; dokazana posvećenost detaljima; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti.

Status: državni službenik na položaju stručnog savjetnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.976,48 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Izbor kandidata po ovom javnom oglasu vršit će se u skladu sa lex specialis procedurom.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

- Univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- Uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

- Dokaza o poznavanju stranog jezika – ukoliko isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;

- Dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

- popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na Internet stranici Agencije – www.ads.gov.ba ili na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine – http://vstv.pravosudje.ba ili http://hjpc.pravosudje.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

- U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnoga konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 13/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 28.04.2017. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

“Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine“

Ul. Kraljice Jelene 88, Sarajevo

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare