Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Ju Srednja medicinska škola Jezero
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
29.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 143., a u vezi sa članom 146. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18) i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01- 1-51/2021. godine od 12.01.2021.godine, Školski odbor Javna ustanova Srednja medicinska škola Sarajevo, r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora/ice

Javna ustanova Srednja medicinska škola Sarajevo
Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora/ice Javna ustanova Srednja medicinska škola
Sarajevo
I UVJETI ZA IZBOR
1.Kandidat za direktora dužan je ispunjavati slijedeće opće uvjete:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni
i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana
prijavljivanja na javni konkurs,
b) da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti
direktora škole,
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.
2. Posebni uvjeti:
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju
konkuriše;
b) da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 (pet) godina na
poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se
traži za to radno mjesto;
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog
visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora.


II SADRŢAJ PRIJAVE
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene kopije slijedeće
dokumentacije:
1. Svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, sa kontakt podacima i tačno navedenom
dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs
2. Biografiju.
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. Izvod iz matične knjige rođenih,
6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
7. Dokaz o stečenom stručnom zvanju,
8. Dokaz o radnom iskustvu koje podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme,
odnosno završenim II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa (Uvjerenje/potvrda o
radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje
ili Uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa
tačno naznačenim poslovima, radnim zadacima te godinama i mjesecima radnog staža),
9. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup,
10. Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili
mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona u
Federaciji Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više ( ne
starije od 3 mjeseca),
11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbama člana
IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
12. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine, od dana
objavljivanja Javnog konkursa, nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
13. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u
Javnoj ustanovi Srednja medicinska škola Sarajevo,
14. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema smetnje za imenovanje i
obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine,
15. Pisani razvojni plan i program Javne ustanove Srednja medicinska škola Sarajevo.
Kriteriji, procedure, uvjeti, način izbora i imenovanja direktora po ovom Javnom konkursu,
utvrđeni su odredbama Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora
srednjih škola (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 46/18).
Direktora imenuje Školski odbor uz suglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri)
godine sa mogućnošću ponovnog izbora, uz ograničenje od najviše dva uzastopna mandata u
istoj školi.


III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju putem pošte prepuručeno na adresu: Javna ustanova
Srednja medicinska škola Sarajevo, ulica Tahmiščina broj 2, 71000 Sarajevo, ili lično na
protokol u istoj školi sa naznakom „ Prijava na javni konkurs za izbor direktora –NE
OTVARAJ” (otvara Školski odbor).


IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka imenovanja,
pisano, putem pošte, na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja
odluke.

V KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 14.01.2021. godine i na web
stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i ostaje otvoren do 29.01.2021.godine.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete konkursa, kao i prijave sa neovjerenom dokumentacijom i traženim izjavama koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran, dužan je prije preuzimanja dužnosti dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove a koje nije starije od šest (6 mjeseci).


Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje
oba roda
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare