Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.05.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Osnovan škola Vuk Karadžić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Jezero
Rok prijave:
27.05.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: ЈАВНИ КОНКУРС
За избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Вук Караџић“ Језеро

I-Предмет
Школски одбор ЈУ ОШ“Вук Караџић“ Језеро расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ ОШ“Вук Караџић“ Језеро

II- Опис пословаДиректор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитаwу и образовању.За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III- МандатДиректор Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје 4-године и почиње од дана ступања на дужност.

IV-Статус Директор шкиоле заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутум школе и Правилником о раду.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:V-Услови за учешће на конкурс
За директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

Општи услови
:-да има општу здравствену способност за рад,-да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске и-да је старији од 18 година.2. Посебни услови:
-да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, а на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.-да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.-да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

VI - Потребна документацијаКао доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:
-Пијаву - у којој кандидат, између осталог, таксативно наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,
-Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
-Извод из матичне књиге рођених,
-Увјерење о држављанству,
-Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
-Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),
-Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност),
-Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,(наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност).
-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или другим малољетним лицем.
-Приједлог програма рада директора у наредно четворогодишњем мандату.
Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VII- Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријавеПријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Основна школа ” Вук Караџић” ЈезероУл. Вука Караџића бб70 206 Језероса назнаком ‘’Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро”.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII- НапоменаШколски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare