Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.04.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Gnojnice
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
05.04.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 29. Zakona o ustanovama ( „Sl. novine BiH“, br. 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97 ), čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4. i 7. Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola ( „Sl. novine HNK“, br. 2/05 ), čl. 85. st. 1. tač. 7, čl 87. i 88. Pravila JU Osnovne škole Gnojnice, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 05-02-30-543/20 od 12.03.2020. godine i Odluke br. 05-02-02-116/20 od 19.03.2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole Gnojnice Mostar, r a s p i s u j eK O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Škole na period od četiri (4) godineZa direktora Škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih zakonom ispunjava i posebne uslove:

Da ima VSS ili VŠS stručnu spremu
Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom
Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
Dodatni uslovi za izbor i imenovanje direktora Škole su:

Da nije krivično kažnjavan
Da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interes
Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora


Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Imenovanje direktora Škole po ovom konkursu vrši se na period od 4 godine.Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

Prijava na konkurs
biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
diplomu o stručnoj školskoj spremi
uvjerenje o položenom stručnom ispitu
potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda PIO/MIO ili Porezne uprave F BiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu
izvod iz matične knjige rođenih sa naznakom da nema ograničen rok važenja
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti (ne starije od 3 mjeseca)
program rada direktora Škole za mandatni period od 4 godine
ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa
ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora


Školski odbor će u roku od 8 dana, od dana kada je donio Odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora.

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, obavit će se intervju. Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u daljoj konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat za direktora Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci, prije donošenja odluke o imenovanju direktora Škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno, putem pošte na adresu:

J.U. Osnovna škola Gnojnice

Gnojnice b.b.

88 000 Mostar

s naznakom „za Konkursnu komisiju“Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare