Direktor

2 dana
Poslodavac:
OMŠ Branko Smiljanić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Gradiška
Rok prijave:
02.04.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6., člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18 i 84/19), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška,
r a s p i s u j e:

JAVNI КONКURS
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška.

II - Opis poslova  
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.  
 
III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić’’ Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Status
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam (8) dana od dana razmatranja prijava.Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V - Uslovi za učešće na konkursuZa direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:  
1. Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske /BiH,- da je stariji od 18 godina i- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad .  
2. Posebni uslovi:- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19), - potvrda da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, -nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   

VI – Potrebna dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
1) uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci);
2) izvod iz matične knjige rođenih;
3) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);
7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
8) prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu;
9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.  

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška, Mladena Stojanovića bb, 78 400 Gradiška, sa naznakom - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.
  
VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove „Branko Smiljanić“ Gradiška, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: OMŠ Branko Smiljanić

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare