Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dan
Poslodavac:
Osnovna škola Đorđo Panzalović Osinje
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Osinje
Rok prijave:
21.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINJA
74 412 OSINJA

NOVI КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA ŠКOLE

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora Javne ustanove OŠ “Đorđo Panzalović” u Osinji, Derventa može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. Republike Srpske broj: 01/16 i 66/18.), člana 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.gl. Republike Srpske broj: 44/17 i 31/18.) i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (Sl.gl. Republike Srpske broj: 49/18). Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i
– da je stariji od 18 godina i
– da je državljanin BiH – Republike Srpske

Posebni uslovi:
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, i
4) ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji VOP-a u Školi.
5) na mjesto direktora Škole mogu konkurisai i lica iz člana 177.stav 1.i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.gl. Republike Srpske broj: 44/17 i 31/18.)

Sukob interesa:
Кandidati za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ,,Đorđo Panzalović“ Osinja, Derventa ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:
– diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će Škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, za djela učinjena učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dr.nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– uvjerenje o državljanstvu ,
– izvod iz matične knjige rođenih ,
– prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
– kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Mandat:Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, potom spisak kandidata sa potrebnom dokumentacijom dostavlja Ministru u roku od 8 dada od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog Ministra vlada imenuje jednog od kandidata sa spiska. Direktor škole imenuje se na period od četiri godine (2019- 2023) i počinje danom stupanja na dužnost. Za svoj rad odgovoran je Vladi, Ministru i Školskom odboru.

Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa naznakom „prijava na konkurs za izbor direktora škole“ – ne otvarati- slati na adresu: JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja, Derventa.
O rezultatima konkursa svi kandidati će biti pismenim putem obavješteni u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja Školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare