Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dan
Poslodavac:
JU OŠ Jovan Dučić, Čajniće
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Čajniče
Rok prijave:
11.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ČAJNIČEraspisujeKONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" ČajničeI - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Čajniče te Pravilnikom o radu.

IV - Uslovi za učešće na konkursuZa direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi

- da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da je zdravstveno sposobanPosebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz Člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18 i 84/19),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.

nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- program rada direktora u narednom mandatu,

- preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Napomena: Po pravilniku o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 49/18, propisano članom 3. stav 1. tačka 3) propisano je da ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, dok uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola službenim putem pribavlja za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Čajniče će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Sve učesnike konkursa Školski odbor će pismeno obavijestiti u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva putem E-mail pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Javna ustanova Osnovna škola "Jovan Dučić "Čajniče, 73280 Čajniče sa naznakom ,"Prijava za izbor direktora škole."
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare