Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Centar za socijalni rad Petrovo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Petrovo
Rok prijave:
12.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
25/03 i 41/03), člana 18. stav 3a. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16), člana 87. stav 4.
Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/12 i 90/16), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Petrovo (“Službeni glasnik opštine Petrovo”, broj 7/19), Skupština opštine Petrovo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JU Centar za socijalni rad Petrovo

I
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar
za socijalni rad Petrovo.
II – Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora utvrđeni su
Zakonom o socijalnoj zaštiti i Statutom JU Centar za socijalni rad Petrovo.
III – Izbor i imenovanje direktora vrši se na period od četiri godine.
IV – Opšti uslovi za kandidata su:
1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaj opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpuštani iz službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije
objavljivanja ovog konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora Ustanove,
6. da nisu optuženi od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u
bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
7. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti.
V – Posebni uslovi:
1. da imaju obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stručnu spremu prema zakonu koji reguliše visoko
obrazovanje, sljedećih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani
pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani pedagog,
diplomirani specijalni pedagog, diplomirani defektolog, menadžer socijalne
politike i socijalne zaštite,
2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3. položen stručni ispit za rad u organima uprave.
VI – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
VII – Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: biografi ju o kretanju u službi, uvjerenje o
državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o nekažnjavanju,
ovjerenu kopiju diplome, potvrdu o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom
stručnom ispitu za rad u organima uprave i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidate koji uđu u uži izbor).
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova pod IV, t. 4, 6. i 7, i VI kandidati
dostavljaju svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu.
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerene foto-kopije.
VIII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnim
novinama “Blic”.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za sprovođenje postupka izbora i imenovanja obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa dokumentima dostavljaju se lično ili poštanskom pošiljkom,
na adresu: Opština Petrovo, Ozrenskih odreda 25, 74 317 Petrovo, sa naznakom: Komisija za izbor direktora JU Centar za socijalni rad Petrovo.
Broj: 01-103-1/19 Predsjednik
4.10.2019. godina Skupštine opštine,
Petrovo Brano Marjanović, s.r
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare