Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
O.Š. Ivo Andrić - Banja Luka
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
01.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

Ul. Branka Radičevića 16

78000 Banjaluka

raspisujeKONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Ivo Andrić” BanjalukaI – PredmetŠkolski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka.II - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.III - MandatDirektor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Uslovi za učešće na konkursuZa direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.V – Potrebna dokumentacijaKao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

11. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiHKandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijavePrijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na gore navedenu adresu sa naznakom:

“Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.VII – NapomeneŠkolski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Ivo Andrić” Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare