Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Jevrem Stanković Čečeva
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Čečava
Rok prijave:
27.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: I – Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić.
II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.
III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Minisatrstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:
1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18).
V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koji prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
2) Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
3) Izvod iz matične knjige rođenih,
4) Uvjerenje o državljanstvu,
5) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
6) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
7) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
8) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
9) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
10) Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
11) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
12) Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu-kopiji u skladu sa zakonom.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić br. 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom „za Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
VII Napomena
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare