Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Petar Kočić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sjenina
Rok prijave:
27.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: I - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat
Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sjenina Rijeka te Pravilnikom o radu.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1.Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH
- da je punoljetan
- da je zdravstveno sposoban

2.Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala ,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima
-diploma o stečenoj stručnoj spremi,
-potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
-program rada direktora u narednom mandatu,
-preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Školski odbor JUOŠ,,Petar Kočić“ Sjenina Rijeka će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Sve učesnike konkursa školski odbor će pismeno obavjestit u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JUOŠ ,,Petar Kočić“ Sjenina Rijeka, 74212 Sjenina sa naznakom ,,Prijava za izbor direktora škole.“
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare