Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Vuk Karadžić - Omarska
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Omarska
Rok prijave:
28.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora, jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin BiH/RS
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/18)
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
V - Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
1 .Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6. Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
7. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Nastavnici i stručni saradnici i ostali radnici koji su ispunjavali uslove do stupanja na snagu Zakona mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare