Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Sveti Sava
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Kozarska Dubica
Rok prijave:
28.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Opis radnog mjesta
I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola’‘Sveti Sava“ Kozarska Dubica raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’‘Sveti Sava’’ Kozarska Dubica.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177., stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske „ broj: 44/17 i 31/18),
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V– Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastanik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda ( ne starije od 6 mjeseci),
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola’‘Sveti Sava’’ Kozarska Dubica, Dositejeva bb, 79 240 Kozarska Dubica sa naznakom ‘’Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica.
Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hrecegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘Sveti Sava“ Kozarska Dubica u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare