Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.03.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.03.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspisivanju
javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom
imovinom br: V. broj: 272/2020 od 20.02.2020. godine, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom


Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom – 1(jedan)
izvršilac


Opis poslova: Direktor Agencije rukovodi radom Agencije. Direktor Agencije vrši poslove
utvrđene Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom(„Službene
novine Federacije BiH”, broj: 71/14), a naročito: zastupa i predstavlja Agenciju; organizira i
osigurava obavljanje svih poslova iz nadležnosti Agencije; odgovara za zakonitost rada,
pravilno i zakonito vođenje materijalno – finansijskog poslovanja Agencije; donosi
podzakonske propise i druge opće akte ili pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom ili
drugim propisima; odlučuje, u skladu sa zakonom ili drugim propisom, o pravima, obavezama
i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim
odnosom; podnosi Vladi Federacije izvještaje o radu i finansijsko – materijalnom poslovanju
Agencije; obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten;
Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.046,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistava
studiranja, dipolma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet
ili drugi fakultet društvenog smjera
- najmanje 7(sedam) godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom sa pozivom na broj konkursa –
10-30-8-206/20)
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare