Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani psiholog

- dana
Poslodavac:
Centar za socijalni rad Petrovo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Petrovo
Rok prijave:
20.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 25

74 317 PETROVOJAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, sa nepunim radnim vremenom

I Diplomirani psiholog, 1/4 izvršioca, na određeno vrijeme – 3 mjeseca.

II Opis poslova

Stručni radnik iz tačke I ovog konkursa obavlja poslove predviđene članom 20a. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU “Centar za socijalni rad” Petrovo

III Status

Diplomirani psiholog ima status stručnog radnika Centra za socijalni rad Petrovo i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

IV Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1. da je državljanin/ka RS, odnosno BiH

2. da je stariji/ja od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak

5. da mu/joj nije izrečena kazna od strane Međunarodnog suda i da nije pod optužbom tog suda

6. da nije otpušten/a iz državne službe po osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja konkursa

V Posebni uslovi

1. VSS - VII stepen ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova, završen studij psihologije

2. Jedna godina radnog iskustva u struci

3. Položen stručni ispit za rad u organima uprave

4. Poznavanje rada na računaru

VI Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji vodi do sukoba interesa, niti biti lica koja su na funkciji u političkoj partiji, a u skladu sa pozitivno pravnim zakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

VII Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

• Uvjerenje o državljanstvu

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

• Ovjerenu fotokopiju diplome

• Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova pod rednim brojevima 5 i 6 iz tačke IV konkursa

• Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz tačke VI konkursa

• Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje, potvrdu ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojim stepenom stručne spreme, u kom zvanju i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave

• Dokaz o poznavanju rada na računaru

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostaviće naknadno, po završetku izborne procedure.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU “Centar za socijalni rad” Petrovo, Ozrenskih odreda 25, 74317 Petrovo. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava na konkurs – ne otvarati”.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare