02. Stručni saradnik za zaštitu, korištenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem

205 dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
23.09.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana
1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne
službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na
zahtjev Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona
Radna mjesta:


02. Stručni saradnik za zaštitu, korištenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem
- 1 (jedan) izvršilac02. Opis poslova: učestvuje u pripremi za vođenje upravnog postupka iz nadležnosti
Odsjeka; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije
(tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) u oblasti poljoprivrednog zemljišta;
obavlja poslove stručne obrade i sistemskih rješenja od značaja za resornu oblast; prati i
istražuje promjene i pojave u oblasti poljoprivrednog zemljišta i izrađuje potrebnu
dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; prikuplja, sređuje, evidentira,
kontroliše i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja
odgovarajuću dokumentaciju; obavlja stručne i druge poslove koji su Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu i drugim propisima o poljoprivrednom zemljištu stavljeni u
nadležnost kantonalnom organu uprave; uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidenciju
poljoprivrednog zemljišta za koju je propisana takva evidencija; sarađuje sa drugim organima
u pitanjima izrade prostorno planske dokumentacije manjih prostornih cjelina (gradova,
općina, naselja); učestvuje u davanju saglasnosti na aktivnosti lokalnih jedinica za davanje
državnog zemljišta pod zakup; prati uplatu sredstava naknada za korištenje poljoprivrednog
zemljišta; učestvuje u pripremi programa za korištenje sredstava od naknada za pretvaranje
poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; učestvuje u postupku ocjenjivanja i
davanja stručnog mišljenja na projekte rekultivacije zemljišta; prati realizaciju programa
uređenja poljoprivrednog zemljišta i osposobljavanja za poljoprivrednu proizvodnju drugog
neplodnog zemljišta ili zemljišta slabijeg kvaliteta; vodi katastar pašnjaka u vlasništvu
Federacije i utvrđuje njihove granice u okviru svoje nadležnosti; utvrđuje način upotrebe
pašnjaka, visinu naknade za upotrebu pašnjaka i druge uslove; učestvuje u izradi karte
upotrebne vrijednosti zemljišta; ostvaruje međusobnu saradnju sa organima uprave na
različitim nivoima vlasti; unapređuje vlastita znanja kroz savjetovanja i seminare; vrši
razduživanje završenih predmeta i akata; obavezan je na dosljednu primjenu svih usvojenih
procedura i uputstava radi provođenja sistema upravljanja kvalitetom; sve poslove navedene
u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO standardima; za svoj rad
odgovoran je šefu Odsjeka i pomoćniku ministra; radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
i pomoćnika ministra.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 02:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje sa najmanje 180 ECTS
bodova, prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne
struke ili pravne struke ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),


Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu
ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle
diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma
moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje
ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona
sa pozivom na broj: 08-30-8-59/20“
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa:Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Regija:Kanton Sarajevo regija

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare